VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

The Mind Temple

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi (dále jen „kupní smlouva“), nebo smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „smlouva o službě“), nebo smlouvy o členství (dále jen „smlouvy o členství“) (kupní smlouva, smlouva o službě dále společně také jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu www.themindtemple.com (dále jen „internetový obchod“).

2. Provozovatelem internetového obchodu www.themindtemple.com je: Ing. Simona Krpálková, se sídlem Slatinská 41, 636 00 Brno, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 88552047. Kontaktní údaje na Provozovatele jsou: e-mail: simona@themindtemple.cz, tel. číslo: +420 777 896 732. Provozovatel je dále označen také jako prodávající.    

3. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele na adrese www.themindtemple.com, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku. Zákazník, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující. Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

4. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u provozovatele, který k ní zákazníkovi umožní přístup na základě jeho písemné žádosti. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje provozovatel zákazníka o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách provozovatele archivována v elektronické podobě.

5. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

6. Poskytovatel není plátcem DPH.

7. Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).

8. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smluv dle VOP (zejména náklady na internetové připojení) nese zákazník.

9. Uhrazením kupní ceny se rozumí připsání předmětné finanční částky na účet provozovatele.

10. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Prodej zboží / Poskytnutí služby

a) Bezpečnost a ochrana informací

1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

2.Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Více se o ochraně osobních údajů dočtete na adrese https://themindtemple.com/ochrana-osobnich-udaju/, která je dostupná na internetových stránkách Prodejce.

b) Objednávání

1. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout.  Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu a/nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

2. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

c) Uzavření smlouvy

1. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář“). Formulář obsahuje zejména informace o: (i) objednávaném zboží a jeho množství, (ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, a (iii) osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy a dodání objednaného zboží (dále jen „objednávka“).

2. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyku.

4. Formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

5. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že prodávající již zboží nedodává a/nebo se zásadně změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

6. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

d) Platební podmínky

1. Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana).

2. Objednané zboží je možné zaplatit (v rámci ČR):

  • on-line platební kartou,
  • on-line bankovním převodem,
  • bezhotovostním převodem na účet,
  • rekurentní inkasní platbou.

3. Způsob platby si volí kupující prostřednictvím platebních tlačítek. Platba on-line platební kartou probíhá tak, že kupující zadá údaje ze své platební karty a částka mu je z této zadané platební karty stržena. Platba on-line bankovním převodem přesměruje kupujícího do zvolené banky, odkud může potvrdit provedení platby. Při platbě bezhotovostním bankovním převodem jsou údaje k platbě zaslány kupujícímu na zadanou elektronickou adresu a kupující následně zadává platbu přímo ve své bance. 

4. V případě, že je cena zboží hrazena ve splátkách a zákazník souhlasí s rekurentními inkasními platbami, je provozovatel oprávněn provést automatické stržení částky za měsíční splátku ceny zboží každý měsíc z kreditní nebo debetní karty zákazníka, jejíž údaje zákazník zadal při platbě zboží, a to vždy ke dni splatnosti faktury.

5. Pro případné reklamace a dotazy k platbám kontaktuje kupující společnost ComGate Payments, a.s:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

6. Po odeslání objednávky vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží. Oba doklady zašle prodávající v elektronické podobě kupujícímu na zadanou elektronickou adresu.

e) Dodací podmínky zboží

1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. II. odst. c) těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží kupujícím prostřednictvím zadané elektronické adresy, a to ve lhůtě stanovené v internetovém obchodě nebo ve lhůtě, která je mezi smluvními stranami individuálně dohodnuta. V případě, že by zboží nebylo dodáno ve stanovené lhůtě, je kupující povinen informovat prodávajícího a ten zjedná nápravu do 5 dnů od obdržení informace od kupujícího.

f) Dodací podmínky služby

1. Služba je poskytována Ing. Simonou Krpálkovou (dále jen „poskytovatelka“) na online platformě ZOOM nebo jiné službě vzdálené konference.

2. Služba začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas kupujícímu v náhradním termínu. Pokud kupující svou účast na službě nezruší nejméně 72 hodin předem, má se za to, že se služby zúčastnil.

3. Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí kupujícího, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození kupujícího.

4. Provozovatel ani poskytovatelka, nenese odpovědnost za výsledky v duševním rozvoji zákazníka, neboť ty jsou závislé na celkové práci v oblasti duševního rozvoje. Poskytnutá služba nenahrazuje zdravotní péči.

g) Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 12 měsíců od převzetí.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to: a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to prostřednictvím e-mailu prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

h) Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

III. Členství v online programu

a) Bezpečnost a ochrana informací

1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

2.Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Více se o ochraně osobních údajů dočtete na adrese https://themindtemple.com/ochrana-osobnich-udaju/, která je dostupná na internetových stránkách Prodejce.

b) Objednávání

1. Provozovatel zpřístupňuje informace o online programech určených k prodeji prostřednictvím internetového obchodu a/nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

2. Kupující od Prodávajícího kupuje online program za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního online programu v internetovém obchodě. Ceny online programů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Veškerá prezentace online programů umístěná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu o členství. Prodávající vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

c) Uzavření smlouvy

1. Kupující objednává online program elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář“). Formulář obsahuje zejména informace o: (i) objednávané položce, (ii) způsobu úhrady kupní ceny online programu, a (iii) osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy a dodání objednaného online programu (dále jen „objednávka“).

2. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

3. Provozovatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) občanský zákoník.

4. Formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Případné chyby v objednávce může zákazník opravit prostřednictvím elektronické zprávy zaslané provozovateli.

5. Smlouva o členství vzniká buď prvním zpřístupněním elektronické verze obsahu zákazníkovi dodaného na základě objednávky ze strany zákazníka u provozovatele, nebo úhradou ceny členství na účet provozovatele, podle toho, který okamžik nastane dříve.

6.  Zpřístupnění digitálního obsahu je zajištěno prostřednictvím přístupových údajů k uživatelskému účtu.

7. Provozovatel potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku tím, že zákazníkovi zašle fakturu – daňový doklad, nebo zálohovou fakturu (dále jen „doklad“) s vyznačenými údaji o členství.

8. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené včetně ztráty práva na reklamaci.

d) Platební podmínky

1. Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana).

2. Objednané zboží je možné zaplatit (v rámci ČR):

  • on-line platební kartou,
  • on-line bankovním převodem,
  • bezhotovostním převodem na účet,
  • rekurentní inkasní platbou.

3. Způsob platby si volí kupující prostřednictvím platebních tlačítek. Platba on-line platební kartou probíhá tak, že kupující zadá údaje ze své platební karty a částka mu je z této zadané platební karty stržena. Platba on-line bankovním převodem přesměruje kupujícího do zvolené banky, odkud může potvrdit provedení platby. Při platbě bezhotovostním bankovním převodem jsou údaje k platbě zaslány kupujícímu na zadanou elektronickou adresu a kupující následně zadává platbu přímo ve své bance. 

4. V případě, že je cena zboží hrazena ve splátkách a zákazník souhlasí s rekurentními inkasními platbami, je provozovatel oprávněn provést automatické stržení částky za měsíční splátku ceny zboží každý měsíc z kreditní nebo debetní karty zákazníka, jejíž údaje zákazník zadal při platbě zboží, a to vždy ke dni splatnosti faktury.

5. Pro případné reklamace a dotazy k platbám kontaktuje kupující společnost ComGate Payments, a.s:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

e) Ukončení smlouvy

1. Členství může být zrušeno dohodou smluvních stran.

2. Provozovatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: a) jestliže zákazník neuhradil ve stanovené lhůtě odměnu, b) jestliže byla kapacita online programu naplněna ještě před připsáním platby zákazníka na účet provozovatele a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící zákazníci, popř. zákazníci, kteří uhradili celou odměnu. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet provozovatele.

e) Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje zřídit přístup na server aktivací produktu k přidělenému uživatelskému jménu a heslu zákazníka v souladu s přijatou objednávkou zákazníka.

2. Provozovatel se zavazuje poskytovat služby serveru 24 hodin denně.

3. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat zákazníkem. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na serveru zveřejněná.

4. Provozovatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil povinnosti obsažené v článku III. odst. f) těchto VOP.

f) Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník se zavazuje v souladu se smlouvou o členství uhradit cenu členství.

2. Zákazník se zavazuje užívat produkty a služby serveru v souladu s tímto článkem.

3. Zákazník se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.

4. Zákazník je povinen využívat provozovatelem zpřístupněný obsah digitálního produktu pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné, tj. platí výhradně pro osobu uvedenou v objednávce.

5. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.

6. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za výsledky v duševním rozvoji zákazníka, neboť ty jsou závislé na celkové práci zákazníka v oblasti duševního rozvoje. Provozovatel taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím dat zákazníkem. Členství v žádném případě nenahrazuje zdravotní péči.

7. Při účasti v online programu je zákazník povinen nenarušovat průběh.

IV. Práva spotřebitele

Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele: 

1. Informace před uzavřením smlouvy nebo smlouvy o členství jsou zveřejněny prostřednictvím internetového obchodu a v těchto VOP.

2. Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení odstavce b) a c) tohoto článku) je spotřebitel oprávněn od smlouvy nebo smlouvy o členství uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, spotřebitel uplatní tak, že zašle provozovateli e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako provozovatelem a mojí osobou na straně druhé jako zákazníkem.“

4. Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi provozovatelem a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s provozovatelem s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u provozovatele právo, které je předmětem sporu.

V. Duševní vlastnictví a know-how provozovatele

1. Ve zboží zpřístupněný obsah jsou výsledkem duševní činnosti provozovatele a jsou jeho majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2. Veškeré texty a fotografie jsou majetkem provozovatele a bez jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.7.2021.

2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.